2023. gada 23. marts

Dzīvesvietas deklarēšana

23.03.2020

Bauskas apvienības pārvaldes Codes pagasta nodaļa reģistrē ziņas par personu deklarēto dzīvesvietu Codes pagasta administratīvajā teritorijā, aktualizē Iedzīvotāju reģistrā ziņas par personas dzīvesvietu un izsniedz dokumentu, kas apliecina dzīvesvietas deklarēšanas faktu.

 

 Dzīvesvieta ir jebkura personas brīvi izraudzīta ar nekustamo īpašumu saistīta vieta (ar adresi), kurā persona labprātīgi apmetusies, kurā dzīvot tai ir tiesisks pamats un kur tā ir sasniedzama tiesiskajās attiecībās ar valsti un pašvaldību. Personai ir tiesisks pamats apmesties uz dzīvi noteiktā nekustamā īpašumā, ja tai pieder šis īpašums, attiecībā uz to ir noslēgts īres vai nomas līgums vai šī īpašuma lietošanas tiesības iegūtas uz laulības, radniecības, svainības vai cita likumiska vai līgumiska pamata. Dzīvesvietas maiņas gadījumā personas pienākums ir mēneša laikā, kopš tā pastāvīgi dzīvo jaunajā dzīvesvietā, deklarēt to dzīvesvietas deklarēšanas iestādē. Par dzīvesvietas maiņu netiek uzskatīta personas prombūtne, kas ir ilgāka par vienu mēnesi, ja tā saistīta ar darba pienākumu izpildi jūrā, medicīniskās palīdzības saņemšanu ārstniecības iestādē, apcietinājumu vai soda izciešanu ieslodzījuma vietā. Nepilngadīgo un rīcībnespējīgo personu dzīvesvietu deklarē persona, kura ir attiecīgās personas aizbildnis vai aizgādnis.

Deklarējot dzīvesvietu, noteiktā kārtībā tiek aizpildīta un parakstīta dzīvesvietas deklarēšanas veidlapa (deklarācija). Personai ir tiesības deklarācijā norādīt papildu adresi (adreses), minot laikposmu, kurā viņa tajā (tajās) ir sasniedzama. Pakalpojuma saņēmējs: fiziskas personas vai to pilnvarotas personas.

Normatīvie akti:

• Dzīvesvietas deklarēšanas likums

• MK 20.10.2009. noteikumi Nr. 1194 "Noteikumi par dzīvesvietas deklarācijas veidlapu, deklarācijā sniegto ziņu pārbaudes kārtību un dzīvesvietas elektroniskās deklarēšanas kārtību"

• MK 30.06.2009. noteikumi Nr. 720 „Noteikumi par valsts nodevas apmēru, samaksas kārtību un atvieglojumiem par ziņu par deklarēto dzīvesvietu reģistrāciju"

• MK 15.02.2011. noteikumi Nr. 130 "Iedzīvotāju reģistrā iekļauto ziņu izsniegšanas kārtība"

• Personu apliecinošu dokumentu likums

• Iedzīvotāju reģistra likums

• Fizisko personu datu aizsardzības likums

Uzrādāmie dokumenti:

• Pase vai personas apliecība (pilnvarotai personai jāuzrāda notariāli apstiprināta pilnvara (oriģināls), likumiskam pārstāvim jāuzrāda pārstāvniecību apliecinošs dokuments (oriģināls))

Iesniegumu veidlapas: Dzīvesvietas deklarācija (pievienota pielikumā)

Pakalpojuma saņemšanas termiņš: ja ziņas par deklarēto dzīvesvietu nav iespējams reģistrēt tūlīt, tad to izdara septiņu darba dienu laikā

Maksa par pakalpojumu: valsts nodeva - 4,28 euro iemaksājama Codes pagasta pārvaldes kasē.

Valsts nodevu nemaksā (lai saņemtu atvieglojumu no valsts nodevas samaksas, minētā persona uzrāda attiecīgo statusu vai faktu apliecinošu dokumentu):

• politiski represētās personas

• reģistrējot bērnu pirmreizējo deklarēto dzīvesvietu

• invalīdi

• Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieki

• pensionāri, kuru pensijas apmērs nepārsniedz valstī noteikto minimālo darba algu

• personas, kuras atzītas par trūcīgām Ministru kabineta noteiktajā kārtībā

• personas, kuras deklarē dzīvesvietu elektroniski, izmantojot speciālo tiešsaistes formu

• reģistrējot to bērnu dzīvesvietu, kuri ievietoti ilgstošos sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā, audþuģimenē vai nodoti aizbildniecībā

• personas, kuras deklarē dzīvsvietu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas insitūcijā

Deklarējot dzīvesvietu elektroniski, tīmekļa vietnē www.latvija.lv aizpilda speciālu tiešsaistes formu, norādot šādas ziņas:

• ziņas par dzīvesvietas deklarētāju, ja deklarē nepilngadīgas personas vai personas ar ierobeþotu rīcībspēju dzīvesvietu;

• dzīvesvietas adrese;

• papildu adrese (adreses), ja tāda (tādas) ir;

• tiesiskais pamats dzīvot deklarējamā dzīvesvietā;

• elektroniskā pasta adrese.

Pielikums:


<< Atpakaļ

Vārds/niks:

Teksts


Ievadiet drošības kodu saskaitīt 866 ar 5 

 

Sazinies ar mums
63925402 
code@bauska.lvJoomla3 Appliance - Powered by TurnKey Linux