2021. gada 27. februris

DATORA un INTERNETA LIETOŠANAS NOTEIKUMI

12.03.2012

Datoru, interneta un vispārpieejamo elektroniskās informācijas resursu publiskas izmantošanas kārtība bibliotēkās aptiprināta 2011.gada 2.maijā

 
      1. Šie noteikumi nosaka kārtību kādā apmeklētāji izmanto datorus, internetu un vispārpieejamos elektroniskās informācijas resursus Bibliotēkā.
      2. Par interneta lietotāju var kļūt ikviens interesents ar datora lietošanas pamatzināšanām.
      3. Lietotāji Bibliotēkā var rezervēt darba staciju uz konkrētu laiku.
      4. Lai izmantotu Bibliotēkas piedāvātās autorizētās datu bāzes, lietotājam jāvēršas pie Bibliotēkas darbinieka.
      5. Bibliotēkas lietotājam savā darbā stingri jāievēro darba drošības, elektrodrošības, ugunsdrošības noteikumi:
      5.1. neizslēgt un neieslēgt no jauna kontaktdakšiņu tīklā;
      5.2. nepieļaut iespēju, ka aparatūrā nonāk dažādi sīki metāliski priekšmeti (saspraudes, skavas u.c.);
      5.3. neaiztikt elektriskos vadus, to savienojumus, kontaktdakšas, kontaktligzdas, datoru daļu savienojošos vadus u.c.;
      5.4. konstatējot bojājumus, nepieciešams pārtraukt darbu un par to informēt Bibliotēkas darbinieku;
      5.5. nestrādāt ar bojātu aparatūru;
      6. Lietotājam ir jāseko datora darbībai un nekavējoties jāziņo Bibliotēkas darbiniekam par jebkuriem bojājumiem un programmu kļūmēm.
      7. Darbu beidzot, lietotājam ir jāaizver visas lietotās programmas, jāsakārto darba vieta un jāpiesakās pie Bibliotēkas darbinieka.
      8. Datnes, kuras lietotājs izveidojis standartprogrammās, drīkst saglabāt ar Bibliotēkas darbinieka piekrišanu.
      9. Lietotājiem aizliegts:
      9.1. ieslēgt vai izslēgt datoru, pieslēgt vai atslēgt kādu datoriekārtu, pārstartēt datoru, kad traucēta tā darbība;
      9.2. mainīt datora konfigurāciju vai uzstādīt programmas;
      9.3. neatļauti kopēt un pārvietot programmnodrošinājumu;
      9.4. bez atļaujas izmantot un bojāt citu lietotāju saglabātās datnes;
      9.5. atrasties pie datora ar pārtikas produktiem;
      9.6. trokšņot, skaļi sarunāties savā starpā vai pa mobilo tālruni, vai citādi traucēt citu lietotāju vai darbinieku darbu;
      9.7. atrasties pie datora vairāk kā 2 lietotājiem vienlaicīgi, izņēmuma gadījumos var atrasties arī vairāki, saskaņojot to ar Bibliotēkas darbinieku;
      9.8. spēlēt vardarbīgas datorspēles;
      10. Izmantojot internetu, jāievēro vispārpieņemtie ētikas principi, aizliegts apmeklēt interneta saites, kuru aplūkošana nav paredzēta sabiedriskās vietās (piemēram, pornogrāfiska, uz vardarbību vērsta satura saites u.c.).
      11. Izmantojot personīgos datu nesējus (CD, disketes, USB iekārtas, digitālās kameras u.c.), informēt par to Bibliotēkas darbinieku.
      12. Izdrukas un skenēšanu lietotājs drīkst veikt, saskaņojot to ar Bibliotēkas darbinieku.
      13. Neskaidrību gadījumā lietotājam jāvēršas pie Bibliotēkas darbinieka.
     
     
     
     


<< Atpakaļ

Vārds/niks:

Teksts


Ievadiet drošības kodu saskaitīt 104 ar 6 

Lasīt līdzīgus rakstus par šo pašu tēmu:Sazinies ar mums

63925402 

code@bauska.lv

 

 

Joomla3 Appliance - Powered by TurnKey Linux