2021. gada 20. oktobris

Sociālie pakalpojumi Sociālajā dienestā

18.02.2016

Pakalpojuma nosaukums Sociālais darbs
Pakalpojuma īss apraksts Palīdzība un atbalsts personām un ģimenēm sociālo problēmu risināšanā,   personas resursu  attīstīšana, atbalsta sistēmu iesaistīšana, atbalsts personas attīstības iespējām un pastāvīgu lēmumu pieņemšanā un īstenošanā, sociālās funkcionēšanas spēju veicināšana vai atjaunošana, sociālo prasmju mācīšana, sociālekonomisko resursu un sociālo pakalpojumu piesaistīšana, informācijas nodrošināšana par sociālajiem pakalpojumiem
Atbildīgā struktūrvienība Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas novada Sociālais dienests”
Pakalpojumu regulējošie normatīvie akti Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums, 03.06.2003. MK  noteikumi Nr.291 „Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem”, 28.08.2010. Bauskas novada pašvaldības sasitošie noteikumi Nr. 10 „Par līdzdarbības pienākumu veidiem, saņemot sociālo palīdzību Bauskas novadā”
Pakalpojuma saņēmēji Fiziskas personas
Pakalpojuma saņemšanas kārtība t.sk. iesniedzamie/uzrādāmie dokumenti: Mutisks vai rakstisks iesniegums sociālajam darbiniekam pēc dzīvesvietas
Piedalīšanās sociālās rehabilitācijas plāna sastādīšanā un izpildē
Aktīva iesaistīšanās savas problēmas risināšanā, veicot līdzdarbības pienākumus
Maksa par pakalpojumu bezmaksas
Pakalpojuma saņemšanas termiņš individuāli
Speciālās veidlapas nav
Kontaktinformācija 63925401
 
Pakalpojuma nosaukums Sociālais darbs ar ģimeni un bērniem
Pakalpojuma īss apraksts Palīdzība un atbalsts  krīzes situācijā nonākušām ģimenēm  ar bērniem sociālo problēmu risināšanā,   risku izvērtēšana katram ģimenes loceklim no sociālā riska ģimenēm,  personu resursu  attīstīšana, atbalsta sistēmu iesaistīšana, atbalsts personu attīstības iespējām un pastāvīgu lēmumu pieņemšanā un īstenošanā, sociālās funkcionēšanas spēju veicināšana vai atjaunošana, sociālo prasmju mācīšana, sociālekonomisko resursu un sociālo pakalpojumu piesaistīšana, informācijas nodrošināšana par sociālajiem pakalpojumiem, bērnu emocionālās audzināšanas programmu vadīšana vecākiem
Atbildīgā struktūrvienība Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas novada Sociālais dienests”
Pakalpojumu regulējošie normatīvie akti Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums, 03.06.2003. MK  noteikumi Nr.291 „Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem”, 28.08.2010. Bauskas novada pašvaldības sasitošie noteikumi Nr. 10 „Par līdzdarbības pienākumu veidiem, saņemot sociālo palīdzību Bauskas novadā”
Pakalpojuma saņēmēji Fiziskas personas
Pakalpojuma saņemšanas kārtība t.sk. iesniedzamie/uzrādāmie dokumenti: Mutisks vai rakstisks iesniegums sociālajam darbiniekam pēc dzīvesvietas
Piedalīšanās sociālās rehabilitācijas plāna sastādīšanā un izpildē
Aktīva iesaistīšanās savas problēmas risināšanā, veicot līdzdarbības pienākumus
Maksa par pakalpojumu bezmaksas
Pakalpojuma saņemšanas termiņš     individuāli
Speciālās veidlapas nav
Kontaktinformācija 63921805
 
Pakalpojuma nosaukums Sociālais darbs ar personām ar funkcionāliem traucējumiem. Rehabilitācijas grupa bērniem un jauniešiem „Ābele” 2 reizes nedēļā, vecāku , kuri audzina bērnu vai jaunieti invalīdu, atbalsta grupa 1 reizi  mēnesī, sieviešu invalīdu pašpalīdzības grupa 1 reizi nedēļā, asistenta pakalpojumi par valsts budžeta līdzekļiem
Pakalpojuma īss apraksts Palīdzība un atbalsts  krīzes situācijā nonākušām personām ar funkcionāliem  traucējumiem  un personām ar prognozējamu invaliditāti sociālo problēmu risināšanā,   personas resursu  attīstīšana, atbalsta sistēmu iesaistīšana,   sociālās funkcionēšanas spēju veicināšana vai atjaunošana, sociālekonomisko resursu un sociālo pakalpojumu piesaistīšana, informācijas nodrošināšana par sociālajiem pakalpojumiem, individuāla sociālās rehabilitācijas plāna sagatavošana, korekcija un izpildes kontrole. Atbalsta grupu darbs bērniem un pieaugušām personām.
Atbildīgā struktūrvienība Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas novada Sociālais dienests”
Pakalpojumu regulējošie normatīvie akti Likums „Par sociālo drošību”, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums,Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums, Invaliditātes likums, 21.04.2088.MK noteikumi Nr. 288 "Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība”
Pakalpojuma saņēmēji Fiziskas personas
Pakalpojuma saņemšanas kārtība t.sk. iesniedzamie/uzrādāmie dokumenti: Mutisks vai rakstisks iesniegums sociālajam darbiniekam darbam ar personām ar funkcionāliem traucējumiem. Piedalīšanās individuālā sociālās rehabilitācijas plāna sastādīšanā un izpildē
Invaliditāti apliecinoši dokumenti
Ģimenes ārsta nosūtījums personām ar prognozējamu  invaliditāti
Maksa par pakalpojumu bezmaksas
Pakalpojuma saņemšanas termiņš individuāli
Speciālās veidlapas Iesniegums
Kontaktinformācija 63921801
 
Pakalpojuma nosaukums Sociālais darbs ar personām ar atkarību problēmām 
Pakalpojuma īss apraksts Konsultācijas personām ar atkarību problēmām un līdzatkarīgajiem
Klientu motivēšana ārstēties no atkarībām
Psiholoģiskais atbalsts klientiem un viņu ģimenēm
Testēšana HIV vīrusam, C, B hepatītam, sifilisa un grūtniecības testi
Šļirču un adatu apmaiņa intravenoziem narkotiku lietotājiem 
Sabiedrības informēšana, lekcijas izglītības iestādēs
Informēšana par sociālo pakalpojumu un sociālā palīdzības saņemšanu
Atbildīgā struktūrvienība Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas novada Sociālais dienests”
Pakalpojumu regulējošie normatīvie akti  Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums, Bērnu tiesību aizsardzības likums, ANO Bērnu tiesību konvenciju, 24.09.2002. MK noteikumi Nr. 429” Alkohola, narkotisko, psihotropo un toksisko vielu atkarības slimnieku ārstēšanas kārtība”, Ārstniecības likums( 61. pants)
Pakalpojuma saņēmēji Fiziskas personas
Pakalpojuma saņemšanas kārtība t.sk. iesniedzamie/uzrādāmie dokumenti: Pakalpojumu sniedz  sociālais darbinieks darbam ar personām ar atkarības problēmām .Dokumenti nav nepieciešami, tiek ievērota konfidencialitāte
Maksa par pakalpojumu Bezmaksas
Pakalpojuma saņemšanas termiņš individuāli
Speciālās veidlapas nav
Kontaktinformācija 63920205
 
Pakalpojuma nosaukums Sociālā aprūpe mājās
Pakalpojuma īss apraksts Sociālā aprūpe mājās -pakalpojumi mājās pamatvajadzību apmierināšanai pieaugušām personām, kuras objektīvu apstākļu dēļ (slimības, vecuma) nevar sevi aprūpēt.
Atbildīgā struktūrvienība Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas novada Sociālais dienests”
Pakalpojumu regulējošie normatīvie akti Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums; 21.04.2008. MK noteikumi Nr.288 „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība”; 03.06.2003. MK  noteikumi Nr.291 „Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem”; 27.05.2003. MK noteikumi Nr.275 "Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta"; 31.05.2012.Bauskas novada domes Saistošajiem noteikumiem Nr.2 „Par aprūpes mājās pakalpojuma organizēšanu un pakalpojuma saņemšanas kārtību”
Pakalpojuma saņēmēji Fiziskas personas
Pakalpojuma saņemšanas kārtība t.sk. iesniedzamie/uzrādāmie dokumenti: Saskaņā ar Bauskas novada Domes saistošajiem noteikumiem.
Iesniedzamie dokumenti:
Personas iesniegums, kurā pamatota problēma un vēlamais risinājums,
Ģimenes ārsta izziņa par veselības stāvokli un pakalpojuma nepieciešamību un kontrindikāciju neesamību,
Psihiatra izziņa par speciālo kontrindikāciju neesamību
Invalīda apliecības kopija (invalīdiem),
Dokumenti, kuri apliecina,   ka apgādnieki nespēj nodrošināt nepieciešamo aprūpi vecuma, veselības stāvokļa vai citu objektīvu apstākļu dēļ
Maksa par pakalpojumu bezmaksas
Pakalpojuma saņemšanas termiņš Pastāvīgi vai uz laiku
Speciālās veidlapas nav
Kontaktinformācija 63921804
   
Pakalpojuma nosaukums Sociālā aprūpe institūcijā pilngadīgām personām par pašvaldības budžeta līdzekļiem
Pakalpojuma īss apraksts Sociālā aprūpe institūcijā personām,  kuras vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ nespēj sevi aprūpēt. Aprūpe institūcijā nodrošina personai mājokli, ēdināšanu, sociālo rehabilitāciju un veselības aprūpi. Sociālo aprūpi institūcijā nodrošina Bauskas novada pašvaldības iestāde "Vispārēja tipa pansionāts „Derpele”" ar trim  struktūrvienībām: Codes pagastā, Īslīces pagastā un Bauskā.
Atbildīgā struktūrvienība Bauskas novada pašvaldības iestāde „Vispārēja tipa pansionāts „Derpele”
Pakalpojumu regulējošie normatīvie akti Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums
21.04.2088.MK noteikumi Nr. 288 "Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība”,23.12.2009. Bauskas novada Domes nolikums „Bauskas novada pašvaldības iestāde „Vispārēja tipa pansionāts „Derpele””, 28.02.2013..  Bauskas novada Domes saistošie noteikumi Nr.5 „Atvieglojumi klientu apgādniekiem par klientiem piešķirtajiem ilgstošas sociālās aprūpes pakalpojumiem Bauskas novada pašvaldības ilgstošas sociālās aprūpes iestādē „Vispārēja tipa pansionāts „Derpele””
Pakalpojuma saņēmēji Fiziskas personas
Pakalpojuma saņemšanas kārtība t.sk. iesniedzamie/uzrādāmie dokumenti: Dokumentus pieņem   Sociālais dienests, pakalpojumu nodrošina pansionāts „Derpele”.
Sociālajam  darbiniekam pēc dzīvesvietas jāiesniedz:
Personas  iesniegums, kurā pamatota problēma un vēlamais risinājums,
Ģimenes ārsta izziņa par veselības stāvokli un pakalpojuma nepieciešamību un kontrindikāciju neesamību,
Psihiatra izziņa par speciālo kontrindikāciju neesamību
Invalīda apliecības kopija (invalīdiem),
Izziņa par ģimenes stāvokli
Sociālā darbinieka novērtējums  personas vajadzībām pēc sociālajiem pakalpojumiem
Maksa par pakalpojumu     Pašvaldības budžeta līdzekļi
Pakalpojuma saņemšanas termiņš Pastāvīgi; Uz laiku
Speciālās veidlapas Nav
Kontaktinformācija     63921805
 
Pakalpojuma nosaukums Sociālā aprūpe institūcijā  personām (bērniem un pieaugušajiem) par valsts budžeta līdzekļiem
Pakalpojuma īss apraksts Sociālā aprūpe institūcijā bērniem un pilngadīgām  personām,  kuras   smagu  psihisku veselības problēmu dēļ  nevar aprūpēt dzīvesvietā. Institūcijā nodrošina personai mājokli, ēdināšanu, sociālo rehabilitāciju un veselības aprūpi. 
Atbildīgā struktūrvienība Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas novada Sociālais dienests”
Pakalpojumu regulējošie normatīvie akti Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums,
21.04.2088.MK noteikumi Nr. 288 "Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtība”
Pakalpojuma saņēmēji Fiziskas personas
Pakalpojuma saņemšanas kārtība t.sk. iesniedzamie/uzrādāmie dokumenti: Sociālajam  darbiniekam pēc dzīvesvietas jāiesniedz:
Personas  iesniegums, kurā pamatota problēma un vēlamais risinājums,
Ģimenes ārsta izziņa par veselības stāvokli un pakalpojuma nepieciešamību un kontrindikāciju neesamību,
Psihiatra izziņa par speciālo kontrindikāciju neesamību un  piemērotāko pakalpojuma veidu
Invalīda apliecības kopija 
Sociālā darbinieka novērtējums  personas vajadzībām pēc sociālajiem pakalpojumiem
 Pamatojoties uz šiem dokumentiem, Sociālais dienests izvērtē personas atbilstību pakalpojuma saņemšanai, pieņem  lēmumu. Lēmumu un dokumentus nosūta  Sabiedrības integrācijas valsts aģentūrai, kura reģistrē personu rindā un rindas kārtībā piešķir pakalpojumu kādā no reģionālajām specializētās aprūpes institūcijām.
Maksa par pakalpojumu Valsts budžeta līdzekļi
Pakalpojuma saņemšanas termiņš Pastāvīgi
Speciālās veidlapas nav
Kontaktinformācija 63921801
 
Pakalpojuma nosaukums Sociālā rehabilitācija  par valsts budžeta līdzekļiem
Pakalpojuma īss apraksts Sociālās rehabilitācijas pakalpojums par valsts budžeta līdzekļiem   paredzēts personām ar funkcionāliem traucējumiem darbspējīgā vecumā, politiski represētām personām un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas (ČAES) seku likvidēšanas dalībniekiem un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas (ČAES) rezultātā cietušajām personām, lai atjaunotu vai uzlabotu cilvēka sociālās spējas.
Atbildīgā struktūrvienība Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas novada Sociālais dienests”
Pakalpojumu regulējošie normatīvie akti Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums
31.03.2009. MK noteikumi Nr.297 "Noteikumi par kārtību, kādā personas saņem sociālās rehabilitācijas pakalpojumus sociālās rehabilitācijas institūcijās, un prasības sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzējiem"  
Pakalpojuma saņēmēji Fiziskas personas
Pakalpojuma saņemšanas kārtība t.sk. iesniedzamie/uzrādāmie dokumenti: Sociālajam darbiniekam pēc dzīvesvietas jāiesniedz:
Personas iesniegums
Ģimenes ārsta izziņa par sociālās rehabilitācijas pakalpojuma nepieciešamību un kontrindikāciju neesamību
Invaliditātes apliecības kopija (personām ar funkcionāliem traucējumiem)
Personas funkcionālo spēju novērtējums pēc Bartela indeksa (veic sociālais darbinieks kopā ar klientu un ģimenes ārstu) (personām ar funkcionāliem traucējumiem)
Represētās personas apliecības kopija (represētām personām)
ČAES dalībnieka apliecības kopija (ČAES dalībniekiem un cietušajām personām)
Sociālais dienests izvērtē personas atbilstību pakalpojuma saņemšanai, pieņem lēmumu un nosūta dokumentus  Sabiedrības integrācijas valsts aģentūrai, kura reģistrē personu rindā un piešķir pakalpojumu
Maksa par pakalpojumu Valsts budžeta līdzekļi
Pakalpojuma saņemšanas termiņš Līdz 21 dienai
Speciālās veidlapas nav
Kontaktinformācija 63921801
 
Pakalpojuma nosaukums Sociālā rehabilitācija  dzīvesvietā bērniem, kas cietuši no prettiesiskām darbībām, par valsts budžeta līdzekļiem
Pakalpojuma īss apraksts Bērniem, kuri cietuši no emocionālas, fiziskas, seksuālas vardarbības ģimenē vai ārpus ģimenes, no atstāšanas novārtā, valsts apmaksā desmit 45 minūšu konsultācijas   pie  psihologa, kura kvalifikācija papildināta ar speciālu apmācību darbam ar vardarbībā cietušiem bērniem. Konsultācijas notiek iespējami tuvu bērna dzīvesvietā, parasti Sociālajā dienestā. 
Atbildīgā struktūrvienība Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas novada Sociālais dienests”
Pakalpojumu regulējošie normatīvie akti Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums
22.12.2009.MK noteikumi „Kārtība, kādā bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām, sniedz nepieciešamo palīdzību”.
 Pakalpojuma saņēmēji Fiziskas personas
Pakalpojuma saņemšanas kārtība t.sk. iesniedzamie/uzrādāmie dokumenti: Sociālajā dienestā jāiesniedz:
Bērna vecāka, aizbildņa vai bāriņtiesas iesniegums
 Sociālā darbinieka vai psihologa atzinums par pakalpojuma nepieciešamību. Sociālais dienests slēdz līgumu ar psihologu par katra bērna sociālo rehabilitāciju dzīvesvietā. Psihologs nosaka individuālo konsultāciju laiku.
Maksa par pakalpojumu Valsts budžeta līdzekļi
Pakalpojuma saņemšanas termiņš 10 konsultācijas 1 reizi nedēļā 
Speciālās veidlapas nav
Kontaktinformācija 63921805
 
Pakalpojuma nosaukums Sociālā rehabilitācija  institūcijā bērniem, kas cietuši no prettiesiskām darbībām, par valsts budžeta līdzekļiem
Pakalpojuma īss apraksts Bērniem, kuri cietuši no emocionālas, fiziskas, seksuālas vardarbības ģimenē vai ārpus ģimenes, no atstāšanas novārtā, valsts apmaksā  uzturēšanos krīzes.

Atbildīgā struktūrvienība
Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas novada Sociālais dienests”
Pakalpojumu regulējošie normatīvie akti     Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums
22.12.2009.MK noteikumi „Kārtība, kādā bērnam, kurš cietis no prettiesiskām darbībām, sniedz nepieciešamo palīdzību”.
Pakalpojuma saņēmēji Fiziskas personas
Pakalpojuma saņemšanas kārtība t.sk. iesniedzamie/uzrādāmie dokumenti: Sociālajā dienestā jāiesniedz:
Bērna vecāka, aizbildņa vai bāriņtiesas iesniegums
 Sociālā darbinieka vai psihologa atzinums par pakalpojuma nepieciešamību. Sociālais dienests slēdz līgumu ar krīzes centru par katra bērna sociālo rehabilitāciju.
Maksa par pakalpojumu Valsts budžeta līdzekļi
Pakalpojuma saņemšanas termiņš Viens mēnesis un ilgāk
Speciālās veidlapas nav
Kontaktinformācija 63921805
 
Pakalpojuma nosaukums     Psihologa pakalpojumi
Pakalpojuma īss apraksts Ar sociālā darbinieka   vai bāriņtiesas  nosūtījumu ir iespēja saņemt bezmaksas psihologa konsultācijas. Priekšroka klientiem krīzes situācijās
Atbildīgā struktūrvienība Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas novada Sociālais dienests”
Pakalpojumu regulējošie normatīvie akti Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums
Pakalpojuma saņēmēji Fiziskas personas
Pakalpojuma saņemšanas kārtība t.sk. iesniedzamie/uzrādāmie dokumenti: Zvanīt uz tālruni 6 39 21800 (atstāt savu kontakttālruni un psihologs sazināsies ar klientu un noteiks individuālu konsultāciju laiku)
Maksa par pakalpojumu bezmaksas
Pakalpojuma saņemšanas termiņš rindas kārtībā
Speciālās veidlapas nav
Kontaktinformācija 63921800
 
Pakalpojuma nosaukums Ergoterapeita, sociālā rehabilitētāja  pakalpojumi
Pakalpojuma īss apraksts Palīdzība cilvēkiem ar fiziskiem vai garīgiem traucējumiem atjaunot, attīstīt vai uzlabot kustību spējas, kas nepieciešamas ikdienas dzīvē (staigāšana, ēšana,  pašaprūpe, higiēna), lai uzlabotu vai atjaunotu personas patstāvību un neatkarību. Informācijas sniegšana par tehniskajiem palīglīdzekļiem un apmācība to pareizā lietošanā. Atbalsta grupu vadīšana bērniem invalīdiem. Individuāla un grupu ārstnieciskās vingrošanas nodarbību vadīšana.
Atbildīgā struktūrvienība Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas novada Sociālais dienests”
Pakalpojumu regulējošie normatīvie akti Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums, Invaliditātes likums
Pakalpojuma saņēmēji Fiziskas personas
Pakalpojuma saņemšanas kārtība t.sk. iesniedzamie/uzrādāmie dokumenti: Individuālas konsultācijas klientiem un viņu ģimenes locekļiem
Vingrošana individuāli vai grupā
Maksa par pakalpojumu Konsultācijas bezmaksas
Vingrošana trūcīgām personām un invalīdiem ar ārsta nosūtījumu – bezmaksas, 
personām darba spējīgā vecumā   EUR 2.85 par vienu stundu garu nodarbību, pensionāriem –EUR  0.57
Pakalpojuma saņemšanas termiņš Individuāls
Speciālās veidlapas Iesniegums
Kontaktinformācija 63921801
 
Pakalpojuma nosaukums Izmitināšanas  pakalpojums
Pakalpojuma īss apraksts Īslaicīga palīdzība cilvēkiem krīzes situācijā,  kad  nav citu iespēju, kā risināt radušos situāciju, ja persona vai ģimene ir cietusi vardarbībā un nav iespējams izmitināt krīzes vai atbalsta centros.
Atbildīgā struktūrvienība Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas novada Sociālais dienests”
Pakalpojumu regulējošie normatīvie akti     Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums,  25.09.2012. Bauskas novada Domes Nolikums Nr. 3 „Par krīzē nonākušu personu īslaicīgu izmitināšanu pašvaldībai piederošās dzīvojamās telpās* ”  
*Vieta konfidenciāla 
Pakalpojuma saņēmēji Fiziskas personas
Pakalpojuma saņemšanas kārtība t.sk. iesniedzamie/uzrādāmie dokumenti: Rakstisks iesniegums sociālajam darbiniekam ar pamatojumu pēc īslaicīgās Izmitināšanas pakalpojuma  nepieciešamības , 
Citi dokumenti, ko pieprasa Sociālais dienests atkarībā no krīzes cēloņa (piem., psihologa un/vai sociālā darbinieka atzinums, policijas atzinums u.c.). 
Sociālais dienests nekavējoties pieņem lēmumu par izmitināšanas pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu  
Pēc lēmuma par Izmitināšanas pakalpojuma piešķiršanu Sociālais dienests ar personu vai 
ģimeni slēdz līgumu par izmitināšanas pakalpojumam paredzēto dzīvojamo telpu nodošanu 
lietošanā (2.pielikums), vienošanos par līdzdarbību krīzes situācijas risināšanā, ja Izmitināšanas pakalpojums būs nepieciešams ilgāk par vienu mēnesi, un paraksta  pieņemšanas un nodošanas aktu. 
Personai vai ģimenei,  kura slēdz līgumu par izmitināšanas pakalpojumam paredzēto 
dzīvojamo telpu nodošanu lietošanā, ir jāievēro iekšējās kārtības noteikumi
Maksa par pakalpojumu Par faktiski patērēto elektroenerģiju
Pakalpojuma saņemšanas termiņš No 24 stundām  līdz 3 mēnešiem
Speciālās veidlapas nav  
Kontaktinformācija 63921805
 
Pakalpojuma nosaukums Pabalsts mājokļa pielāgošanai personām, kuras pārvietojas riteņkrēslā, t.sk. riteņkrēsla pacēlāja iegādei
Pakalpojuma īss apraksts Materiāla palīdzība  mājokļa pielāgošanā līdz EUR 1422.90 vai pacēlāja iegādei līdz EUR  4268.62 vienai personai.
Atbildīgā struktūrvienība Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas novada Sociālais dienests”
Pakalpojumu regulējošie normatīvie akti Likums „Par sociālo drošību”; Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums;   28.11.2012. Bauskas novada Domes Saistošie noteikumi Nr. 21 „Par kārtību, kādā Bauskas novada pašvaldība piešķir pabalstu mājokļa pielāgošanai personām, kuras pārvietojas riteņkrēslā, tai skaitā riteņkrēsla pacēlāju iegādei” 
Pakalpojuma saņēmēji Fiziskas personas
Pakalpojuma saņemšanas kārtība t.sk. iesniedzamie/uzrādāmie dokumenti: Personai vai tās likumiskajam pārstāvim jāiesniedz Sociālajā dienestā:
rakstisks iesniegums,
invalīda apliecības kopija, izraksts no ambulatorā/stacionārā pacienta medicīnas kartes vai ārstējošā ārsta apliecinājumu, ka persona pārvietojas ratiņkrēslā,
īres līguma vai īpašuma tiesību apliecinoša dokumenta kopija,
ergoterapeita atzinumu par nepieciešamajiem pielāgojumiem,
tāmi saskaņā ar ergoterapeita atzinumu,
mājokļa īpašnieka rakstisku piekrišanu pacēlāja uzstādīšanai vai mājokļa pielāgošanai, ja persona nav mājokļa īpašnieks,
daudzdzīvokļu mājas īpašnieku rakstiska piekrišana, ja tiek uzstādīts ratiņkrēsla pacēlājs daudzdzīvokļu mājā.  Lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņem Bauskas novada pašvaldība.
Maksa par pakalpojumu bezmaksas
Pakalpojuma saņemšanas termiņš Nekavējoties
Speciālās veidlapas nav
Kontaktinformācija 63921801
 
Pakalpojuma nosaukums Jurista pakalpojumi
Pakalpojuma īss apraksts  Praktiska juridiskā palīdzība sociālā riska  ģimenēm ar bērniem: dokumentu sagatavošanai tiesai par uzturlīdzekļu piedziņu, par paternitātes noteikšanu, par laulības šķiršanu, par īpašuma tiesībām. Pakalpojums tiek sniegts projekta ietvaros uz laiku no 01.01.2014. līdz 31.12.2014.
Atbildīgā struktūrvienība Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas novada Sociālais dienests”
Pakalpojumu regulējošie normatīvie akti Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums;   
Pakalpojuma saņēmēji Fiziskas personas
Pakalpojuma saņemšanas kārtība t.sk. iesniedzamie/uzrādāmie dokumenti: Ar dzīvesvietas sociālā darbinieka vai sociālā darbinieka darbam ar ģimeni un bērniem nosūtījumu.
Maksa par pakalpojumu bezmaksas
Pakalpojuma saņemšanas termiņš  Rindas kārtībā apm. mēneša laikā
Speciālās veidlapas nav
Kontaktinformācija 63921805
 
Pakalpojuma nosaukums Ģimenes asistenta pakalpojumi
Pakalpojuma īss apraksts Praktiska palīdzība ģimenēm ar bērniem dzīvesvietā sociālo prasmju mācīšanā.
Pakalpojums tiek sniegts projekta ietvaros uz laiku no 01.01.2014. līdz 31.12.2014.
Atbildīgā struktūrvienība Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas novada Sociālais dienests”
Pakalpojumu regulējošie normatīvie akti Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums;  
Pakalpojuma saņēmēji Fiziskas personas
Pakalpojuma saņemšanas kārtība t.sk. iesniedzamie/uzrādāmie dokumenti: Ar dzīvesvietas sociālā darbinieka, sociālā darbinieka darbam ar ģimeni un bērniem  nosūtījumu.
Maksa par pakalpojumu bezmaksas
Pakalpojuma saņemšanas termiņš     rindas kārtībā
Speciālās veidlapas nav
Kontaktinformācija 63921805
 
Pakalpojuma nosaukums Bērnu emocionālās audzināšanas programma
Pakalpojuma īss apraksts  Pakalpojums ģimenēm ar bērniem, kurām ir problēmas bērnu audzināšanā. Notiek teorētiskas un praktiskas nodarbības grupā 12 nedēļu garumā sociālā darbinieka un psihologa vadībā. Nodarbību laikā personas saņem informāciju par bērna vecuma grupu psiholoģiju, uzvedības modeļiem, vecāka rīcību un komunikācijas veidiem. 
Pakalpojums tiek sniegts projekta ietvaros uz laiku no 01.01.2014. līdz 31.12.2014.
Atbildīgā struktūrvienība Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas novada Sociālais dienests”
Pakalpojumu regulējošie normatīvie akti     Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums;  
Pakalpojuma saņēmēji Fiziskas personas
Pakalpojuma saņemšanas kārtība t.sk. iesniedzamie/uzrādāmie dokumenti: Ar dzīvesvietas sociālā darbinieka, sociālā darbinieka darbam ar ģimeni un bērniem    nosūtījumu.
Maksa par pakalpojumu bezmaksas
Pakalpojuma saņemšanas termiņš Rindas kārtībā 2 mēnešu laikā
Speciālās veidlapas nav
Kontaktinformācija 63921805
 
Pakalpojuma nosaukums Vecāku atbalsta grupa dzīvesvietā
Pakalpojuma īss apraksts Grupu nodarbības vecākiem pilsētā un pagastu pārvaldēs sociālā darbinieka un psihologa vadībā. 
Pakalpojums tiek sniegts projekta ietvaros uz laiku no 01.01.2014. līdz 31.12.2014.
Atbildīgā struktūrvienība Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas novada Sociālais dienests”
Pakalpojumu regulējošie normatīvie akti Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums;
Pakalpojuma saņēmēji Fiziskas personas
Pakalpojuma saņemšanas kārtība t.sk. iesniedzamie/uzrādāmie dokumenti: Ar dzīvesvietas sociālā darbinieka, sociālā darbinieka darbam ar ģimeni un bērniem  vai sociālā darbinieka darbam ar personām ar atkarību problēmām nosūtījumu.
Maksa par pakalpojumu bezmaksas
Pakalpojuma saņemšanas termiņš 2 nedēļu laikā
Speciālās veidlapas nav
Kontaktinformācija 63921805
 
Pakalpojuma nosaukums Bērnu atbalsta grupa skolas vecuma bērniem
Pakalpojuma īss apraksts Pakalpojums tiek sniegts projekta ietvaros uz laiku no 01.01.2014. līdz 31.12.2014.
Atbildīgā struktūrvienība Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas novada Sociālais dienests”
Pakalpojumu regulējošie normatīvie akti Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums;  
Pakalpojuma saņēmēji Fiziskas personas
Pakalpojuma saņemšanas kārtība t.sk. iesniedzamie/uzrādāmie dokumenti:  Ar dzīvesvietas sociālā darbinieka, sociālā darbinieka darbam ar ģimeni un bērniem  nosūtījumu.
Maksa par pakalpojumu bezmaksas
Pakalpojuma saņemšanas termiņš 2 nedēļu laikā
Speciālās veidlapas nav
Kontaktinformācija 63921805
 
Pakalpojuma nosaukums Sociālā palīdzība
Pakalpojuma īss apraksts  Materiāla palīdzība naudas izteiksmē vai natūrā trūcīgām personām un ģimenēm krīzes situācijās, ja persona pilda līdzdarbības pienākumus (garantētā minimālā ienākuma līmeņa  (GMI) pabalsts, dzīvokļa pabalsts, pabalsts mācību līdzekļu iegādei, brīvpusdienas skolās un ēdināšanai pirmsskolas izglītības iestādēs, pabalsts daļēju medicīnas izdevumu segšanai).
Pabalsts ārkārtas situācijā (stihiskas nelaimes, ugunsgrēki, plūdi, tuvinieka nāves gadījumā).
Sociālās garantijas  vienreizēju pabalstu un ikmēnešu pabalstu veidā, ja sekmīgi turpina mācības, bērniem bāreņiem, kam izbeigusies ārpusģimenes aprūpe sakarā ar pilngadības iestāšanos.
Pabalsti audžuģimenēm, kurās uz laiku ar Bāriņtiesas lēmumu tiek ievietoti bez vecāku aprūpes palikuši bērni.
Atbildīgā struktūrvienība Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas novada Sociālais dienests”
Pakalpojumu regulējošie normatīvie akti Likums „Par sociālo drošību”; Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums; likuma „Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā” 25.2 panta piekto daļa, 15.11.2005. MK noteikumi Nr.857 „Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpus ģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās”; 30.03.2010. MK noteikumi Nr.299 „Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu”; 17.06.2009. MK noteikumi nr.550 "Kārtība, kādā aprēķināms, piešķirams, izmaksājams pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai un slēdzama vienošanās par līdzdarbību; 19.12.2006. MK noteikumi Nr.1036  „Audžuģimeņu noteikumi”, 22.06.2010. Bauskas novada Domes Saistošie noteikumi Nr. 17 „Par Bauskas novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem”, 28.08.2010. Bauskas novada pašvaldības sasitošie noteikumi Nr. 10 „Par līdzdarbības pienākumu veidiem, saņemot sociālo palīdzību Bauskas novadā”, 29.01.2015.Saistošie noteikumi Nr.4 „Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības”
Pakalpojuma saņēmēji Fiziskas personas
Pakalpojuma saņemšanas kārtība t.sk. iesniedzamie/uzrādāmie dokumenti: Personai vai ģimenei jāiesniedz sociālajam darbiniekam pēc dzīvesvietas  rakstisks iesniegums un  ienākumus   apliecinoši dokumenti par katru ģimenes locekli ( izziņa no darba vietas par saņemto algu, bankas kontu izraksti, izziņas par stipendiju apmēru u.c. dokumenti). Personai/ģimenei jābūt deklarētai Bauskas novadā faktiskajā dzīvesvietā. Darbaspējīgai personai -bezdarbniekam  jābūt reģistrētai Nodarbinātības valsts aģentūrā. Ienākumu un  īpašumu izvērtēšanai Sociālajam dienestam ir pieejamas Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras,  Zemesgrāmatas, Uzturlīdzekļu garantiju fonda, Ceļu satiksmes drošības direkcijas datu bāzes , tāpēc  klientiem nav jāiesniedz dokumenti par valsts pabalstu un pensiju apmēru, nekustamajiem īpašumiem un transporta līdzekļu piederību. Lai personu atzītu par trūcīgu, individuāli tiek izvērtēts katras personas   ienākumi par pēdējiem trim pilniem kalendāra mēnešiem. Ienākumus un materiālā stāvokļa līmeni vērtē  ģimenei, kura sastāv no laulātajiem vai personām, kuras dzīvo vienā mājoklī un kuriem ir kopīgi izdevumi par uzturu.
Pabalstus ārkārtas situācijās, audžuģimenēm  un  bērniem bāreņiem piešķir bez ienākumu izvērtēšanas.
Maksa par pakalpojumu     bezmaksas
Pakalpojuma saņemšanas termiņš

GMI pabalsts ( līdz EUR 49.80  kopā ar klienta ienākumiem mēnesī) trīs mēneši, ja pilda līdzdarbības pienākumus, vai 6 mēneši ģimenēm, kurās nav darbaspējīgu personu
Dzīvokļa pabalsts vienu reizi gadā  mājokļiem ar malkas apkuri EUR 180.00, ikmēneša no novembra līdz aprīlim -mājokļiem ar centralizētu apkuri ( EUR 30.00 vienistabas dzīvokļos, EUR 35.00 divistabu dzīvokļos, EUR 45.00 trīs un vairāk istabu dzīvokļos).
Pabalsts mācību līdzekļu iegādei vienu reizi gadā no 1.augusta līdz 30.oktobrim EUR 48.00 par katru bērnu
Pabalsts EUR 3.00 brīvpusdienām skolās mācību gada laikā trūcīgas ģimenes bērniem uz mācību pusgadu, ēdināšanai pirmsskolas izglītības iestādēs –   trūcīgas ģimenes bērniem uz mācību pusgadu
Pabalsts daļēju medicīnas izdevumu segšanai līdz EUR 355.00 gadā.
Pabalsts ārkārtas situācijā – vienreizējs  līdz EUR 715.00, apbedīšanai  līdz EUR 360.00
Pabalsts bērniem bāreņiem pastāvīgas dzīves uzsākšanai – vienreizējs pēc  18 gadu sasniegšanas EUR 249  sadzīves priekšmetu iegādei un EUR  128.06 patstāvīgai dzīves uzsākšanai
Ikmēneša pabalsti bērniem bāreņiem – līdz 24 gadu vecumam, ja sekmīgi mācās vispārizglītojošās un augstākajās mācību iestādēs, EUR 56.91
Pabalsti audžuģimenēm – uz bērna ievietošanas laiku ģimenē  EUR 170.00 mēnesī.

Pabalsts specializētā transporta izdevumiem personām ar kustību traucējumiem līdz EUR 90.00 gadā.

Vienreizējs pabalsts personām, kuras atgriezušās no ieslodzījuma EUR 50.00.

Pabalsts pirts apmeklējumam EUR 10.00 mēnesī vienai personai.

Ikmēneša pabalsts aizbildņiem EUR 50.00 par katru aizbildniecībā esošo bērnu.

Dzīvokļa pabalsts pilngadību sasniegušam bārenim pēc ārpusģimenes aprūpes izbeigšanās ne vairāk kā EUR 50.00, apkures sezonā ne vairāk kā EUR 70.00
Speciālās veidlapas nav
Kontaktinformācija 63921805
 
Pakalpojuma nosaukums Vasaras nometnes trūcīgo un sociālā riska ģimeņu bērniem
Pakalpojuma īss apraksts Saturīga brīvā laika pavadīšana, mācoties sociālās prasmes, izglītojoties, sportojot un apmeklējot kultūras pasākumus, veicot sabiedriski lietderīgo darbu.
Atbildīgā struktūrvienība Bauskas novada pašvaldības iestāde „Bauskas novada Sociālais dienests”
Pakalpojumu regulējošie normatīvie akti 01.09.2009. MK noteikumi Nr. 981. “Bērnu nometņu organizēšanas un darbības kārtība”.  
Pakalpojuma saņēmēji Fiziskas personas
Pakalpojuma saņemšanas kārtība t.sk. iesniedzamie/uzrādāmie dokumenti: Ar dzīvesvietas sociālā darbinieka, sociālā darbinieka darbam ar ģimeni un bērniem nosūtījumu.
Bērna vecāki iesniedz iesniegumu,
Ģimenes ārsta izziņu par bērna vēlības stāvokli.
Ar katru vecāku tiek noslēgts līgums.
Maksa par pakalpojumu bezmaksas
Speciālās veidlapas nav
Kontaktinformācija 63921805


<< Atpakaļ

Vārds/niks:

Teksts


Ievadiet drošības kodu saskaitīt 175 ar 9 

Lasīt līdzīgus rakstus par šo pašu tēmu:Sazinies ar mums

63925402 

code@bauska.lv

 

 

Joomla3 Appliance - Powered by TurnKey Linux